RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Elita Dance Center Mateusz Pochopień, ul. 3 Maja 76 Maków Podhalański Regon: 5521675335, danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Elita Dance Center Mateusz Pochopień, ul. 3 Maja 76 Maków Podhalański Regon: 5521675335
  2. Telefoniczny kontaktnjest możliwy pod numerem telefonu: 788-835-992, adres e-mail: elitamakow@gmail.com
  1. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Elita Dance Center Mateusz Pochopień przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników;

b) przygotowania i przeprowadzenia cyklicznych zajęć i turniejów tanecznych i sportowych;

c) organizacji i realizacji pokazów tanecznych i sportowych;

d) organizacji i realizacji zawodów tanecznych i sportowych;

e) organizacji i realizacji obozów tanecznych i sportowych;

f) umieszczenia list z wynikami zawodów na stronie internetowej organizowanych zawodów, w serwisie społecznościowym Facebook oraz na stronie www.elitamakow.pl

4. Podstawą przetwarzania danych Pani/Pana dziecka jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Elita Dance Center Mateusz Pochopień, który rozumieć należy jako organizację wydarzenia wynikającego z realizacji działalności gospodarczej Elita Dance Center Mateusz Pochopień

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

6. Odbiorcami danych mogą być: 

a) trenerzy i organizatorzy zajęć w  Elita Dance Center

b) podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący treningi, pokazy, zawody i obozy.

c) pozostali uczestnicy organizowanych zawodów;

d) użytkownicy strony internetowej, serwisu społecznościowego Facebook,

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach skazanych w pkt. 3 lit. b-l do dnia 31.12.2018 r.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.

9. W związku z przetwarzaniem przez Elita Dance Centeri danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych;

b) prawo do sprostowania danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Elita Dance Center osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą).

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zajęciach tanecznych, sportowych, pokazach, zawodach, obozach sportowych.

12. Elita Dance Centeri nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

13. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Elita Dance Center prosimy o kontakt pod adresem e-mail: elitamakow.gmail.com    Copyright elitamakow.pl
    >